Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 1. Oficiální název

       Oficiální název subjektu je Obec Domoušice

 

 1. Důvod a způsob založení

       Obec Domoušice vznikla na základě Zákona o obcích č.128/2002 Sb.

       Obec má postavení právnické osoby, v právnických vztazích vystupuje svým jménem a        nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

 1. Organizační struktura

       Organizační struktura: Starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce, výbory, komise.

 

 1. Kontaktní spojení

 

       Adresa:                                   Obec, 439 68 Domoušice 107

       Telefon:                                   starosta - 415 695 255

                                                       účetní - 415 695 028 

       Email:                                      starosta:starosta.domousice@ln.cz

                                                        účetní:obec.domousice@ln.cz

       Úřední hodiny:                         Pondělí a Středa     7.30-11.30 - 12.30-16.30

       Adresa internetové stránky:     www.domousice.cz

       ID datové schránky:                 htybzte

 

 1. Bankovní spojení

 

       Případné platby můžete poukázat na číslo účtu u Komerční banky: 4327481/0100

 

       Variabilní symboly:

       1341 poplatek ze psů - první pes 50,-, druhý 70,-, další 150,-

       1337 poplatek za odvoz popelnice - v r. 2020 - 600,-Kč/osobu trvale bydlící, a 600,-Kč/za budovu k rekreaci

 

 1. IČO

       IČO: 00264903

 

 1. DIČ

       Nejsme plátci DPH

 

 1. Rozpočty

       Rozpočet 2019

       Rozpočet 2018

       Rozpočet 2017

 

 1.  Žádosti o informace

       Jedna z možností podání žádosti o informaci je použití elektronického formuláře                     na našich www stránkách v záložce podatelna.

       Uvítáme i podněty, návrhy nebo hodnocení naší činnosti.

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

       Žádost, stížnost, podnět či návrh můžete podávat:

 • na těchto www stránkách v záložce podatelna
 • e-mailem: starosta.domousice@ln.cz 
 • telefonicky: 415 695 255
 • faxem: 415 695 255
 • poštou na adrese: Obec Domoušice, 439 68 Domoušice 107
 • nebo osobně na úřadovně OÚ v úřední dny

 

 1. Opravné prostředky

 

       Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

       Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 

       Kdo o odvolání rozhodne:

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

 1. Formuláře

       Všeobecná žádost

       Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

       Formuláře jsou také k dostání na Obecním úřadě.

 

 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

       Informace pro řešení životních situací můžete požádat na OÚ Domoušice nebo pověřený        MěÚ Louny.

       Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy zde

 

 1. Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací
rozhoduje:

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí
o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a
oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
(procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v
případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění
Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.

zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb. 

zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu 

Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce 

 

 

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

       Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním                     informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat            a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady            nebo zálohy.

Sazebník úhrad k podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Průměrný plat pracovníka za každou započatou čtvrthodinu

2. Kopírování formát A4 jednostranně - 2,- Kč

3. Kopírování formát A4 oboustranně - 3,- Kč

4. Tisk na tiskárně PC-1 stránka textu A4 - 4,- Kč

5. Tisk na tiskárně PC-1 stránka barevně A4 - 6,- Kč

6. Kopírování dat z PC na disketu - 30,- Kč

7. Cestovní náhrady - dle zákona č. 119/92 Sb.

8. Telefonní spojení - dle platných tarifů

9. Internet - za každou 1/4 hod a další 10,- Kč

10. Fax - kraj Středočeský - 35,- Kč/stránka + 6,- Kč za 2. a další

      fax - jiný kraj - 50,- Kč/stránka + 10,- Kč za 2. a další

11. Poštovné a jiné poplatky - dle tarifu České pošty

12. Odborné posudky a vyjádření - dle ceny zhovitele

13. Ostatní přímé náklady - dle doložených dokladů

14. Zpracování podkladů na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 500,- Kč za hodinu práce

 

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

       V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. § 18 o svobodném přístupu k informacím                     v platném znění, předkládá Obecní úřad Domoušice výroční zprávu o plnění zákona               za předcházející kalendářní rok – t.j. rok 2007. Tuto povinnost zveřejnit výroční zprávu           ukládá zákon v termínu do 1.března 2008.

       V oblasti poskytování informací nebyla projednána jediná žádost, odvolání či řízení                 o sankcích, vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

       Ostatní informace a odpovědi ze strany našeho úřadu byly podávány průběžně po celé           období loňského roku.

       Výroční zpráva byla schválena RO dne 26.2.2007.

Zdeněk Kutner

starosta

 

 1. Seznam organizací

 

Základní škola a Mateřská škola Domoušice, okres Louny - příspěvková organizace

Domoušice 199

439 68 Domoušice 

Zřizovatel : Obec Domoušice

Telefon: +420 415 695 263

E-mail: zsamsdomousice@centrum.cz